ЛІТЕРАТУРА - МОЄ ПОКЛИКАННЯ

Батьки дали мені життя, сполучивши все краще з обох родин заради дороги далі.

Бог дав мені іскру Божу і щастя творити у своїй НАЦІЇ, яку великий поет Тарас ШЕВЧЕНКО визначив як ЄДНІСТЬ МЕРТВИХ ЖИВИХ І НЕНАРОЖДЕННИХ.

У літературі я є всього лиш майстер, заслуга якого тільки в тому, що навчився працювати над собою і над словом. Моє ім'я на книжці тільки клеймо майстра, що свідчить про якість і нічим не відріжняється від клейма на мисці, ложці чи макітрі. Жодної гордині і жодної моєї людської заслуги у тому, що я написав, пишу чи ще напишу, нема. Бог відкриває небеса і проймає духом святим одкровення в образах і звуках.

Скільки буду дихати - буду писати, бо ВІН запитає мене ТАМ, як розпорядився ТУТ відкритими небесами та іскрою Божою.

ЖУРНАЛІСТИКА - МОЯ ПРОФЕСІЯ

Я в журналістиці - з 7 класу, коли став юнкором. Потім - робота у районній ґазеті, у багатотиражці Машзаводу у Чернівцях, в УНІАН, в Українському інформаційному бюрі, на радіо СВОБОДА, на УТР тощо. Зробив під ключ ґазети КИЇВСЬКИЙ ТЕЛЕГРАФ,

СЕЛЯНСЬКА СПІЛКА, ВЛАДА І ПОЛІТИКА, СЛОВО І ДІЛО, НАЦІЯ, журнали СОБОРНІСТЬ, УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ, інформаційне агентство НАЦІЯ.

Пройшовши шлях від юнкора до співвласника ЗМІ дякую Богові за опанування тяжкої, мало вдячної, але дуже необхідної українству професії.
Ця професія дає кавалок хліба з маслом мені і моїм дітям, за що я теж вдячний Господу.

ПОЛІТИКА - МІЙ ОБОВ'ЯЗОК

Політика - доволі брудна і невдячна справа, але я іду в політику, розуміючи її як обов'язок перед тими мільйонами українців, що віддали своє життя за НАЦІЮ.

Обов'язок перед попередниками, сучасниками і майбутніми поколіннями.

Зреалізувати модернізацію країни і забезпечити розвиток НАЦІЇ можна тільки маючи владу.

До влади приводить політична сила - україноцентрична за змістом і європейська за формою та форматом.
Своє політичне і ділове майбутнє пов'язую з роботою з розвитку українства через МІЖНАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД НАЦІЯ та з політичною діяльністю з модернізації держави через ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ НАЦІЯ.

КРЕДО АБО ВІРУЮ

Слово і меч, земля і володар - ці чотири слова є стрижнем, на якому вибудовую щастя свого життя. Бути володарем слова, меча і землі - солодке щастя справжнього українця.

Вірю в Бога і вірю в себе. Сповідую одинадцяту заповідь Ісуса Христа - „Не бійся". Я не боюся смерті.

Знаю: „Всіх слухай та не всіх слухайся", „Мінімум комплексів, максимум самореаліцізації" - прості істини живої людини.

Моє слово - мій український язик. Доки буде на землі хоч один українець - мене будуть читати. В мене комплекс повноцінності, бо я володар слова, меча і свободи.

Бути щасливим - бути собою.

Після нас залишаються діти і книги для дітей.

Роман КУХАРУК

Роман КУХАРУК (нар. 1968 у Чернівцях) – український письменник та громадський діяч. Його перу належать збірки поезій, повістей, романи, літературознавчі, драматичні та публіцистичні твори.
Його стиль – модерна література з яскравим буковинським колоритом та глибоким знанням людської психології. У поезії – емоційно-вишукана єдність змісту і форми, у прозі – живі характери героїв та неперевершені діалоги. Літературознавчі студії охоплюють весь огром української та світової літератури, публіцистика спрямована на вияскравлення теми нації та носіїв українських цінностей.
Доробок автора базується на українських цінностях. Разом з тим він буде цікавий і у перекладі на вашу мову, оскільки торкається одвічних тем буття людини, її взаємин з Богом, дає розуміння життя і смерті безвідносно до національних особливостей героїв та їх побуту.
«Письменник по справжньому починає жити після смерті – у своїх творах» – вважає Роман КУХАРУК. Проте він не відмовиться від Нобелівської премії, якщо буде висунутий на її здобуття, бо вважає, що його нація вартує цієї премії більше ніж окремий автор.
Питання перекладу, використання в театрі, кіно, на радіо і телебаченні того чи іншого твору автора веде Максим КРАК, що має усі повноваження щодо реалізації та відступлення авторського права.
Звертатися за адресою:
02098, Київ, пр-т Павла Тичини, пом. 23. e-mail: kuxaruk@ua.fm, тел.: (067) 220 25 23.

Роман КУХАРУК

(род. 1968 в Черновцах) – украинский писатель и общественный деятель. Его перу принадлежат сборники стихов, повестей, романы, литературоведческие, драматические и публицистические произведения. Его стиль – модерная литература с ярким буковинским колоритом и глубоким знанием психологии человека.
В поэзии – эмоцинонально-изысканное единство содержания и формы, в прозе – живые характеры героев и непревзойденные диалоги. Литературо­ведческие изыскания посвящены лучшим произведениям украинской и мировой литературы, публицистика направлена на уяснение темы нации и носителей украинских ценностей. Творчество автора базируется на украинских ценностях. Но вместе с тем оно будет интересно и в переводе на ваш язык, поскольку касается вечных тем бытия человека, его взаимоотношений с Богом, дает понимание жизни и смерти безотностительно к национальным особенностям героев и их быта.
«Писатель по настоящему начинает жить после своей смерти – в своих произведениях» – считает Роман КУХАРУК. Вместе с тем он не откажется от Нобелевской премии, если будет выдвинут на её соискание, поскольку считает, что его нация достойна этой премии больше, чем отдельно взятый автор.
Вопросы перевода, использования в театре, кино, на радио и телевидении того или иного произведения автора ведет Максим КРАК, который имеет все полномочия по реализации или отчуждения авторского права.
Обращаться по адресу:
02098, Київ, пр-т Павла Тичини, пом. 23. e-mail: kuxaruk@ua.fm, тел.: (067) 220 25 23.

Roman Kuharuk

(born 1968, Chernivtsi) – Ukrainian writer and public figure. He wrote collections of poetry, stories, novels, plenty of literary, dramatic and journalist works. His style belongs to modern literature with bright Bukovina’s peculiarities and with deep knowledge of human psychology. His poetry – emotional and elegant combination of plot and form, his prose is full of the live characters and unexcelled dialogues. Philological studies devoted to the best works of the world’s and Ukrainian heritage, publicism aimed directly at the issues of nation and those who support traditional values. Ukrainian national traditions are basic in his legacy. At the same time it will be also interesting to read it in your own language, as it concerns the eternal themes of human being, mutual relations with God and it provides an understanding of life and death without regard to national characteristics of heroes and way of their lives.
‘Author begins to live truly only after his own death’ Roman Kuharuk’s opinion. However, writer doesn’t reject Nobel Prize if he will be nominated for it. He considers that his nation deserves this award more than the single author.
Maksym KRAK runs the issues connected with possible translation, usage in theatre,cinema,radio and television of some works of the author. He also has an authority for the implementation and assignment of copyright.
Contact address:
02098, Київ, пр-т Павла Тичини, пом. 23. e-mail: kuxaruk@ua.fm, тел.: (067) 220 25 23.

Roman Koukharouk,

né en 1968 à Tchernivtsi, est écrivain et homme public ukrainien.
Il est poète, prosateur, dramaturge, journaliste et critique littéraire. Sa littérature moderne à la palette vigoureuse de Boukovine, sa région natale à l’ouest extrême de l’Ukraine, est très marquée par la connaissance profonde de l’âme humaine. Sa poésie frappe par le mélange exquis du contenu et des moyens formels, sa prose – par les caractères bien vifs des personnages et la maîtrise du dialogue inégalée. Ses études critiques embrassent toutes les questions des littératures ukrainienne et mondiale, ses articles vise à éclaircir la voie du peuple ukrainien et les destins des représentants des valeurs traditionnels ukrainiennes. En même temps il ne perdra rien en votre langue et sera intéressant pour n’importe quel Européen car son oeuvre couvre les thèmes universels de l’existence humaine, des relations entre l’homme et le Dieu, des notions de la vie et de la mort.
«C’est dans ses textes que se déroule la vie véritable de l’écrivain après sa mort », pense-t-il. Cependant il ne refuserait pas le prix Nobel si un jour on propose sa candidature. Il est d’avis que sa nation est si digne de ce prix qu’aucun auteur ne l’est.
Toutes questions relatives à la traduction, à l’utilisation de tout texte de Roman Koukharouk au théâtre, à la radio, au cinéma ou à la télévision doivent être adressées à Maksym Krak qui est responsable du droit d’auteur.
Contact:
Maksym KRAK
02098, Київ, пр-т Павла Тичини, пом. 23. e-mail: kuxaruk@ua.fm, тел.: (067) 220 25 23.

Roman Kucharuk

(geb. 1968 in Czernowitz) – ukrainische Schriftsteller und sozialer Aktivist. Viele Werke sind aus seiner Feder geflossen, u.a. Gedichtbände, Kurzgeschichten, Romane, Literatur, Theaterstücken und journalistischen Artikel. Sein Stil ist moderne Literatur mit hellen bukowinischen Geschmack und einer tiefen Kenntnis der menschlichen Psychologie. In der Dichtung – emotional exquisite Einheit von Inhalt und Form, in der Prosa – die lebendigе Charaktere und hervorragende Dialog. Literaturkritik umfasst den gesamten Raum der ukrainischen und Weltliteratur, Publizistik ist auf die Auslegung der Themata ukrainischer Nation und der Medien-Werte-Träger gerichtet. Das Schaffen des Autors beruht auf dem ukrainischen Werten. Allerdings wird er interessant sein in Übersetzungen ins Ihre Sprache, weil er die ewigen Themen der menschlichen Existenz berührt, Beziehung zu Gott, vermittelt ein Verständnis von Leben und Tod, ohne Rücksicht auf Überlegungen der nationalen Helden und ihrem Leben.
«Der Schriftsteller wirklich fängt nach dem Tod zu leben an, d.h. in seinen Werken», – sagt Roman Kuсharuk. Allerdings weigerte er den Nobelpreis, wenn es um den Wettbewerb gebracht wird, weil er glaubt, dass seine Nation wert diesen Preis mehr als eine einzige Autor ist.
Für die Frage der Übersetzung, der Einsatz von Theater, Film, Rundfunk und Fernsehen eines Werkes des Autors ist zu Maksym KRAK ständig, welcher auch die Befugnis für der Verkauf und die Übertragung des Urheberrechts hat.
Kontakt: 02098, Київ, пр-т Павла Тичини, пом. 23. e-mail: kuxaruk@ua.fm, тел.: (067) 220 25 23.

Román Kukharuk

Román Kukharuk (nació 1968 en Chernivtsi) es el escritor y personaje público. Entre sus obras artísticas hay conjuntos de las poesías, historias, novelas, artículos sobre la teoría de la literatura, obras dramáticas y periodísticas.
Su estilo literario es la literatura moderna con color brillante de Bukovyna y saber profundo de la psicología humana. En su poesía hay unidad emocional refinada de la unidad y del forma, en prosa los caracteres vividos de los héroes y diálogos excepcionales. Investigaciones literarios cubren todos temas que s refieren a la literatura ucraniana y mundial, periodismo es dirigido en alucinar el tema de la nacionalidad y los portadores de los valores ucranianos.
El patrimonio literario se basa en los valores ucranianos. Junto con eso el será interesante y en la traducción en su lengua por relacionarse al temario eterno del ser humano, sus relaciones con Dios, da el entendimiento de la vida y del muerte sin relación a las peculiaridades nacionales de los héroes y su vida cotidiana.
“El escritor se empieza a existir como tal al morir - en sus obras” - piensa Román Kukharuk. Pero el no va a rechazar del premio Nobel, si vaya a ser nominado, pues considera, que su nacionalidad es digna de obtenerlo más que cualquier autor separado.
Con la cuestión de la traducción, uso en el teatro, cine, radio o televisión de todas las obras esta encargado Maksym Krak, que tiene todos los derechos que se refieren a la realización y asignación del derecho del autor.
La dirección de la referencia:
02098, Київ, пр-т Павла Тичини, пом. 23. e-mail: kuxaruk@ua.fm, тел.: (067) 220 25 23.